+31 (0)6-21111750 info@jeugdtraumaherstelbv.nl

Uitsluitingscriteria

Jeugd Trauma Herstel Limburg BV werkt volgens de landelijk en internationaal geldende richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen jeugdhulp (www.richtlijnenjeugdhulp.nl) en de GGZ Standaarden.

De hulp die Jeugd Trauma Herstel Limburg BV biedt valt binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Wanneer blijkt dat Jeugd Trauma Herstel Limburg BV niet in staat is om zorg te bieden volgens de geldende richtlijnen, dan zal de cliënt worden verwezen naar een aanbieder die deze zorg wel kan leveren. Vaak zal dit gaan om hulp in de specialistische GGZ. Hierin zijn de actuele richtlijnen en zorgstandaarden leidend. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdige met matig depressieve klachten waarbij de behandeling onvoldoende effect heeft.

Jeugd Trauma Herstel Limburg BV zal in samenspraak met de cliënt en zijn ouder(s)/ verzorger(s) doorverwijzen naar de specialistische GGZ. Bijvoorbeeld voor een combinatiebehandeling met medicatie.

Wanneer bij de aanmelding aanwijzingen zijn dat Jeugd Trauma Herstel Limburg BV de geldende standaard niet kan bieden, dan zal de cliënt worden ondersteund bij het vinden van passende hulp. Jeugd Trauma Herstel Limburg BV is goed op de hoogte van de lokale sociale kaart. Jeugd Trauma Herstel Limburg BV toetst bovenstaande tijdens supervisie en/of intervisie.

Jeugd Trauma Herstel Limburg BV biedt geen hulp aan jeugdigen en volwassenen waarbij een vermoeden bestaat van complexe en ernstige psychische problemen. Hieronder staat een overzicht op basis van welke criteria een cliënt wel in aanmerking komt voor onderzoek en/ of behandeling en wanneer dit wordt uitgesloten.


 1. Ernst van de problemen
  Subklinisch: er is wel sprake van klachten maar dit is onvoldoende om een diagnose te stellen. Ondanks het ontbreken van een diagnose kunnen de impact van de klachten op het dagelijks functioneren en de duur van de klachten reden zijn om gepaste hulp te bieden.
  Licht: er is sprake van relatief weinig kernsymptomen maar dit is wel voldoende om een diagnose te stellen. De impact van de klachten op het dagelijks functioneren is beperkt. De cliënt ervaart een zekere belemmering in het dagelijks functioneren.
  Matig: de kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig en daarnaast is er sprake van een aantal aanvullende symptomen. Er is sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.

Uitgesloten:
Ernstig: de meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren (bijvoorbeeld niet kunnen werken).

 1. Risico
  In dit criterium zijn ook de contextuele factoren en het vermogen tot zelfmanagement opgenomen.

Laag: er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie.
Matig: er zijn duidelijke klachten/symptomen of er is sprake van een latent gevarenrisico, maar er staan beschermende factoren tegenover zoals: adequate coping, werk of structurele dag invulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun.
Uitgesloten:
Hoog: er zijn duidelijke aanwijzingen (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie.

 1. Complexiteit
  Afwezig: er is sprake van een enkelvoudig beeld.
  Laag: er is weliswaar sprake van co morbiditeit of problematiek, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.
  Uitgesloten:
  Hoog: er is sprake van ingewikkelde co morbiditeit of problematiek die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt.
 2. Beloop klachten
  – De duur van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de DSM-richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.
  – De duur van de symptomen beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Uitgesloten:

 • Er is sprake van aanhoudende/persisterende klachten. Eerdere interventies hebben onvoldoende effect bewerkstelligd;
 • Er is sprake van recidive;
 • Er is sprake van stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig;
 • Er is sprake van stabiele chronische problematiek, crisisgevoelig;
 • Er is sprake van instabiele chronische problematiek.

Jeugd Trauma Herstel Limburg BV biedt hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot achttien jaar waarbij een vermoeden bestaat van een DSM5-benoemde stoornis. Jeugd Trauma Herstel Limburg BV biedt hulp bij de volgende de volgende psychische problemen:

 • Licht – tot matig ernstige depressieve stemmingsstoornis
 • Licht – tot matig ernstige angststoornis
 • Licht – tot matig ernstige Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Licht – tot matig ernstige aandachtsdeficiëntie-/ hyperactiviteitsstoornis
 • Licht – tot matig ernstige Autismespectrumstoornis
 • Licht tot matig ernstige Psychotrauma – en stress gerelateerde stoornissen


De volgende psychische problemen zijn uitgesloten van onderzoek en behandeling door Jeugd Trauma Herstel Limburg BV:

 • Ernstige Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Ernstige tic stoornis
 • Ernstige aandacht deficiëntie-/ hyperactiviteit stoornis
 • Ernstige Autismespectrumstoornis
 • Middelen gerelateerde- en verslavingsstoornissen
 • Neurocognitieve stoornissen
 • Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornis
 • Disruptieve, impulsbeheersing en andere gedragsstoornissen
 • Dissociatieve stoornis;
 • Parafiele stoornissen;
 • Seksuele dysfuncties;
 • Slaap- waakstoornissen;
 • Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen;
 • Stoornis in de zindelijkheid;
 • Voeding en eetstoornissen;
 • Persoonlijkheidsstoornissen;
 • Globale ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke beperking;
 • Specifieke leerstoornis;
 • Genderdysforie;
 • Andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen


Jeugd Trauma Herstel Limburg BV biedt geen hulp aan cliënten waarbij de inzet van vrijheid beperkende
maatregelen nodig zijn of in de toekomst nodig kunnen zijn.