+31 (0)6-21111750 info@jeugdtraumaherstelbv.nl

Algemene Voorwaarden | Leveringsvoorwaarden

Wij willen u attenderen op onze algemene bepalingen en betalingsvoorwaarden. Leest u deze a.u.b. zorgvuldig door. Voor vragen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van kracht sinds 1 januari 2023.
Algemene bepalingen

 1. Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. werkt met een behandelteam van vrijgevestigde behandelaren en iedere behandelaar heeft een eigen WA-verzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarbinnen eventuele schade aan persoonlijke bezittingen van cliënten verhaald kan worden indien deze schade is aangebracht door onderaannemers van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V., het bedrag dat vergoed kan worden aan de cliënt zal niet meer bedragen dan datgene wat/het bedrag de verzekering uitkeert. Voor enig vervolgschade zijn wij niet aansprakelijk.
 2. Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens en privacy om. Wij vragen en/of geven geen informatie aan derden zonder dat u ons daar schriftelijk of toestemming voor gegeven heeft tenzij er volgens onze professionele mening kans op schade is aan derden of de cliënt en diens omgeving. De rapportage van de afspraken zijn in het beginsel werk aantekeningen en vallen hierom niet onder het dossier. In het dossier zijn de cliëntgegevens opgenomen, het behandel-, of begeleidingsplan, officiële brieven en stukken. Wij hanteren de regels vanuit de WGBO omtrent inzage en verstrekking dossierstukken.
 3. Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. behoudt zich het recht om cliënten te weigeren of te stoppen met behandeling indien er: sprake is van enige vorm van mishandeling ten aanzien van het kind of de jeugdige en/of overige gezinsleden, er verslavingsproblematiek aanwezig is, het gezag ten aanzien van kind of jeugdige niet duidelijk is of als cliënten zich misdragen (onder andere verbaal en/of fysiek geweld).
 4. Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten van de behandeling/begeleiding ten aanzien van het individu en zijn of haar omgeving. Wij behandelen en begeleiden zoveel mogelijk vanuit evidence based methoden (bewezen methodieken). De onderaannemers van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. houden zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen hun beroepsveld.
 5. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind. Indien anders afgesproken (maatwerk).
 6. Bij individuele therapie op de praktijk of een behandeling op een andere locatie dan bij het kind of jeugdige thuis, is Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. niet verantwoordelijk voor het reizen door het kind of de jeugdige van en naar deze locatie.
 7. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers geven voor activiteiten waarbij er van een auto gebruik gemaakt moet worden, toestemming dat hun kind meerijdt met een onderaannemer van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. De onderaannemers van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. beschikken over een inzittende verzekering en een geldig rijbewijs.
 8. Ten aanzien van therapie met paard c.q. coaching: Het werken met paarden brengt een risico met zich mee. De paarden waarmee gewerkt wordt zijn goedaardige paarden maar het blijven vluchtdieren. Tijdens het werken met de paarden zal het gedrag van een paard uitgelegd worden door de medewerker van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. zodat de risico’s beperkt blijven. Cliënten en ouders/wettelijke vertegenwoordigers zijn op de hoogte van én accepteren het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de afspraak.
 9. Cliënten en ouders/verzorgers nemen deel aan de behandel- en begeleidingsafspraken van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. voor eigen risico en zal ten aanzien van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de cliënten vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. voor dergelijke aanspraken door of namens de cliënt.
 10. Het betreden van de terreinen (sportzalen, maneges et cetera.) die Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. voor haar begeleiding en behandeling gebruikt geschiedt op eigen risico. Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, evenals de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
 11. Door deel te nemen aan begeleiding/behandeling van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. verklaren cliënten en wettelijk vertegenwoordigers zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande, ook indien deze niet ondertekend en/of ondertekend in het bezit zijn van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V.

Betalingsvoorwaarden 

 1. Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. draagt zorg voor een gespecificeerde factuur waarop alle gegevens staan en de (eventuele) btw apart vermeld wordt.
 2. Indien er een andere afspraak is dan het rechtstreeks betalen aan Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. (bijvoorbeeld omdat de behandeling/begeleiding via de gemeente of een andere zorgverlener/zorginstelling loopt), gelden de afspraken die met die instelling/gemeente zijn gemaakt en blijven ten aanzien van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. de onderstaande punten van kracht.
 3. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers/cliënt betalen/betaalt de rekening contant of maken/maakt het bedrag over op de bankrekening van Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. binnen 14 dagen na datum van de factuur.
 4. Indien de rekening niet tijdig wordt betaald, zal er een herinnering verstuurd worden. Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. behoudt zich het recht om de afspraken te annuleren tot dat de betaling is verwerkt.
 5. Indien er later dan 24 uur voor de aanvang van een afspraak afgezegd wordt, ziet Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. zich genoodzaakt de helft van het geldende tarief in rekening te brengen.